Radomir Munižaba

placeholder+image

Uža specijalnost: krivični postupci, privredno pravo ( zastupanje, zastupanje u parnici, ugovori )

Diplomirao na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, nakon čega se upisao u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine i pripravnički staž obavio kod advokata Branka D. Munižabe. Nakon položenog pravosudnog ispita i advokatskog ispita, upisao se u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, nakon čega je pristupio Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Munižaba u Novom Sadu. Učesnik je na više stručnih skupova i uspešno je završio nekoliko kurseva u okviru Advokatske komore Vojvodine, o čemu poseduje sertifikate. U dosadašnjoj karijeri je bio angažovan na nekoliko stotina predmeta iz različitih oblasti prava. Najviše prakse je stekao u krivičnim postupcima, i zastupanju pravnih lica u privredi i parničnim postupcima.

Autor je nekoliko naučno – pravnih radova, i učesnik na nekoliko desetina naučnih skupova i konferencija u R Srbiji i inostranstvu među kojima su:

  1. “Neki aspekti prelaska na tužilačku istragu i adverzijalni krivični postupak “(2014) Banjaluka
  2. (Ne)Dostupnost okrivljenog u krivičnom postupku-stanje u praksi (2017) Tara
  3. Relationship between Continuity of Evidence and Beyond a Reasonable Doubt - With Special Focus on the Criminal Procedure Legislation of the Republic of Serbia (2018) Maribor

Trenutno je na master studijama na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.

Poseduje sertifikat za odbranu maloletnih izvršilaca krivičnih dela i zastupanje maloletnih oštećenih.

Strani jezik: engleski.