Pravna Lica

ZASTUPANJE PRAVNIH LICA:

 • Osnivanje pravnih lica (firme) i izrada pravnih akata.
 • Sastavljanje ugovora o zastupanju pravnih lica.
 • Praćenje delatnosti firme uz davanje pravnih saveta
 • Davanje opštih pravnih saveta (osnivanje firme, promena statusa,...)
 • Sklapanje ugovora, sa akcentom na ugovore o poslovnoj saradnji.
 • Regulisanje pravnih odnosa, sačinjavanje ugovora i zastupanje u IT oblasti.

ZASTUPANJE U SUDSKIM I DRUGIM POSTUPCIMA

 • Zastupanje u radnim sporovima
 • Izgubljena dobit i izmakla korist, sporovi u vezi docnje u plaćanju
 • Raskid ugovora
 • Zastupanje i podnošenje tužbi pred Privrednim sudom u oblasti građevine, saobraćaja i transporta, elektroprivrede, komunalnih delatnosti, zaštita životne sredine
 • Postupak izvršenja i obezbeđenja pred Privrednim sudom i javnim izvršiteljima
 • Naplata potraživanja
 • Stečajni postupci
 • Postupci likvidacije
 • Rešavanje privrednih prekršaja i privrednih prestu
 • Odbrana ovlašćenih i odgovornih lica za prekršaje i krivična dela iz oblasti privrede i dr.