Fizička Lica

ZASTUPANJE FIZIČKIH LICA:

KRIVIČNO PRAVO

Iz oblasti krivičnog prava pružamo usluge odbrane okrivljenih, kao i zastupanja oštećenih, kako pred osnovnim i višim sudovima na teritoriji Republike Srbije, tako i pred posebnim odeljenjem za organizovani kriminal i ratne zločine u Beogradu. Svi advokati Zajedničke advokatske kancelarije Munižaba poseduju sertifikat za odbranu maloletnih učinilaca krivičnih dela i zastupanje oštećenih maloletnika u krivičnom postupku:

 • Odbrana okrivljenih za sve vrste krivičnih dela.
 • Odbrana okrivljenih i zastupanje oštećenih u postupcima pred policijom, tužilaštvima i nadležnim sudovima.
 • Pisanje krivičnih prijava.
 • Pisanje žalbi i vođenje žalbenih postupaka.
 • Vođenje pritvorskih predmeta.

PREKRŠAJNI POSTUPCI

 • Postupci po prekršajnim prijavama.

GRAĐANSKO PRAVO

Iz oblasti građanskog prava pružamo usluge zastupanja:

 • U postupcima radi naknade materijalne i nematerijalne štete nastale kao posledica saobraćajne nezgode, ujeda psa, povreda na radu, drugih povreda koje za posledicu imaju bol, strah, umanjenje životne aktivnosti i naruženost ili su nastale kao posledica izvršenog krivičnog dela.
 • U postupcima naplate osiguranja.
 • U bračnim i porodičnim sporovima (razvod braka, poništaj braka, vršenje roditeljskog prava (poveravanje dece), održavanje ličnih odnosa između roditelja i dece, izdržavanje dece, nasilje u porodici (mere zaštite od nasilja u porodici), utvrđivanja očinstva/materinstva, lišenje roditeljskog prava (potpuno ili delimično)).
 • U vanparničnim postupcima (lišenje poslovne sposobnosti (potpuno ili delimično), prethodno obezbeđenje dokaza, zastupanje u ostavinskom postupku pred sudovima i javnim beležnicima).
 • Sastavljanje svih vrsta ugovora iz oblasti obligacionog, porodičnog i naslednog prava (kupoprodaja nekretnina i pokretnih stvari, ugovor o poklonu, zakup stana ili poslovnih prostorija, predbračni ugovori, ugovor o raspolaganju imovine za života, ugovor o doživotnom izdržavanju, sačinjenje zaveštanja (testamenta) i dr.).
 • U postupcima povodom poništaja, ništavosti i raskida ugovora.
 • Iz oblasti radnog prava (nezakonit otkaz i drugi radni sporovi).
 • U postupku izvršenja i obezbeđenja (naplate svih vrsta dugovanja, zastupanje u oblasti komunalne delatnosti, prinudno izvršenje izvršnih sudskih odluka, priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka, privremene mere i dr.)
 • Zastupanje pred javnim izvršiteljima.
 • Sastavljanje svh vrsta izjava i punomoći (uključujući i specijalne punomoći).
 • Zastupanje u postupcima medijacije.
 • Pisanje tužbi i odgovori na tužbe.
 • Rešavanje imovinsko pravnih odnosa (bračni, nasledni sporovi i sl.)

UPRAVNI POSTUPAK

Zastupanje pred svim organima uprave i organima unutrašnjih poslova, poreskim organima i upravnim sporovima pred Upravnim sudom.