(NE)DOSTUPNOST OKRIVLJENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU-STANJE U PRAKSI

(NE)DOSTUPNOST OKRIVLJENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU-STANJE U PRAKSI

Autori se u radu bave problematikom (ne)dostupnosti okrivljenog u krivicnom postupku koja se javlja kao posledica ne postojanja jedinstvene evidencije lica koje se nalaze na izdrzavanju kazne zatvora ili u pritvoru, odnosno neadekvatne komunikacije izmedju kazneno-popravnih ustanova, s jedne strane i sudova, odnosno tužilaštva i policije, sa druge strane. S tim u vezi autori ukazuju na primere koji su česti u praksi domaćeg krivičnog pravosuđa, u kojima zbog navedenih razloga, okrivljeni koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili pritvora, bude nedostupan organima kricičnog pravosuđa pred kojim se protiv njega vodi postupak za kakvo drugo krivično delo. Na kraju rada, autori daju predloge unapređenja rada krivičnog pravosuđa u smislu eliminisanja ovakvih primera iz prakse domaćeg krivičnog pravosuđa.