Branko D. Munižaba

placeholder+image

Uža specijalnost: krivični postupci, privredno pravo;

Osnivač Advokatske kancelarije Munižaba, a kasnije suosnivač Zajedničke advokatske kancelarije Munižaba u Novom Sadu. Završio Višu školu unutrašnjih poslova u Zemunu, nakon čega je diplomirao i na Pravnom fakultetu u Osijeku. Od 1980. do 1994. godine radio u MUP R Srbije, gde je svoju dužnost obavljao na mestu šefa odseka za krvne i seksualne delikte u Novom Sadu, a zatim kao koordinator za krvne i seksualne delikte u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu za teritoriju Vojvodine. Sa, do tada, bogatim iskustvom i uspešnim radom, 1994. godine napušta rad u policiji, nakon čega 1995. godine osniva advokatsku kancelariju u Novom Sadu.

Kao advokat je do sada bio angažovan na nekoliko hiljada predmeta, kako u krivičnim, tako i u privrednim oblastima. Kao branilac je bio angažovan u krivičnim predmetima pred Višim sudom u Beogradu – odeljenje za ratne zločine, kao i posebnim odeljenjem za organizovani kriminal.

Koautor je više naučno – pravnih radova koji su objavljeni, među kojima su:

  • Kriminalistički i procesni značaj tragova na staklu nastalih prolaskom pištoljskog zrna, 2011;
  • Kontinuitet dokaza i princip in dubio pro reo-materijalne i procesne pretpostavke, Banja Luka 2012;
  • Horizontalna veza između kriminalističkih ( forenzičkih) procedura i ZKP-a u postupku dokazivanja krivičnog dela, Sarajevo 2013;
  • Neki aspekti prelaska na tužilačku istragu i adverzijalni krivični postupak, 2014;
  • Crime scene investigation, planning and verifications of investigation versions, Dani Arčibalda Rajsa Policijska akademija R.Srbije 2015;

Učesnik je na više desetina naučnih skupova, kongresa i konferencija u Republici Srbiji i inostranstvu iz oblasti krivičnog prava i forenzike.

Sertifikati i prisustvo obukama i seminarima:

  • Treći Evropski kongres forenzike, 2003 Istanbul;
  • Drugi mediterasnki kongres forenzičkih nauka, Tunis 2005;
  • XX Congress of the International Academy of Legal Medicine, Budimpešta 2006;
  • Peti balkasnki kongres forenzičkih nauka, Ohrid 2007;

Poseduje sertifikat za odbranu maloletnih izvršilaca krivičnih dela i zastupanje maloletnih oštećenih.

Strani jezik: ruski, nemački;